język

Dziś jest:

Jesteś tutaj: Strona główna > Profilaktyka uzależnień

Menu


System Informacji Przestrzennej Gminy Baruchowo

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Baruchowo

Biuletyn Informacji Publicznej Jednostek Organizacyjnych Gminy Baruchowo

Czysta Gmina - Serwis informacji o odpadach

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta

Eko gra - segregujemy odpady w Gminie Baruchowo

Monografia Gminy Baruchowo

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Baruchoeo

Bezplatny system SISMS


Wybory do Sejmu RP i Senatu RP

Centralna iformacja i ewidencja o działalności gospodarczej
  
Europejski Rejestr Renomowanych

Oceń Urząd Gminy Baruchowo

Klub Seniora

Koniecznie przeczytaj

Inwestycje zbliżają się ku końcowi…

zobacz więcej...

Wizyta przyjaźni w Becon les Granits 13 – 21 sierpnia 2016

zobacz więcej...

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych z terenu działek rekreacyjnych położonych na terenie gminy Baruchowo

zobacz więcej...

Newsletter

Aby otrzymywać najnowsze informacje z naszego serwisu wpisz e-mail

Sonda


Licznik: 1854044

Użytkowników online:

Online Users

Profilaktyka uzależnień

 Pełnomocnik Wójta
ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

Joanna Gawłowska
tel. 54 2845 611 wew. 20 
Przewodnicząca
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Zofia Stasiak
tel. 54 2845 611 wew.25 

 

Jeśli ktoś z Twoich najbliższych lub Ty sam masz problemy
z nadużywaniem alkoholu lub narkotyków.
Jeśli istnieje w Waszym domu przemoc fizyczna, czy moralna.
Brakuje Ci wsparcia, poczucia bezpieczeństwa.
Skorzystaj z pomocy!
 
Pamiętaj! Nie musisz być sam ze swoim problemem!

AKTUALNOŚCI>>>


POMOC POTRZEBUJĄCYM 

Grupy Wsparcia

Grupa wsparcia dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz dotkniętych problemem współuzależnienia.
Spotykamy się w każdą środę o godz. 1000 w Hali Sportowej w Baruchowie.
Zajęcia prowadzi Sławomir Kanderski – pedagog, trener umiejętności społecznych,
Grupa ma charakter otwarty, tzn. że w każdej chwili możesz do niej przystąpić i podzielić się swoimi przeżyciami.
Uczestnictwo w spotkaniach jest całkowicie dobrowolne, nie zawiera żadnych opłat i nie jest związane z jakimikolwiek profitami finansowymi.
Czekamy na Ciebie
Spotkania z osobami doświadczającymi podobnych problemów dadzą Ci oparcie i poczucie, że nie jesteś sam ze swoimi kłopotami, uczuciami i lękami.
Wsparcie innych osób, które możesz uzyskać w trakcie spotkań grupowych umożliwi Ci pozbycie się ciężaru, ułatwi poradzenie sobie z problemami. Uczestnictwo w grupie da Ci także możliwość pomocy innym członkom poprzez wsparcie i dzielenie się własnym doświadczeniem.
Grupa umożliwi Ci przyjrzenie się sobie w kontaktach z innymi osobami. Pomoże pogodzić się z określonymi sytuacjami, przetrwać kryzys i nauczyć jak szukać sensu w swoim życiu. Grupa da Ci także poczucie bycia wysłuchanym i wyjątkowym, a uczestnictwo w niej może stać się wyjątkowym doświadczeniem inspirującym do zmian i miejscem odnalezienia wytchnienia i zrozumienia. Może też nauczyć jak czerpać satysfakcję z życia oraz pozwoli spotkać ludzi, którzy na zawsze odmienią Twoje życie…
Regulamin spotkań „Grupy wsparcia dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz dotkniętych problemem współuzależnienia” w Baruchowie:
- Słuchamy siebie nawzajem
- Nie przerywamy wypowiedzi
- Dzielimy się doświadczeniem
 -Wyłączamy dźwięki w telefonach (nie wyłączamy telefonów”
 -Nie spóźniamy się
 -Zachowujemy dyskrecję
 -Jesteśmy wobec siebie życzliwi i pomocni
 -Nie mówimy o kimś kogo nie ma na spotkaniu
- Mówimy do drugiej osoby wprost
- Wspieramy się nawet poza spotkaniami
 


Punkty konsultacyjne

Jednym z działań prowadzonych w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jest zapewnienie dostępu do konsultacji i poradnictwa specjalistów. Odbywa się to poprzez organizowanie punktów konsultacyjnych, w ramach których psycholog i terapeuci uzależnień udzielają bezpłatnej pomocy oraz porad psychologicznych i prawnych.
 Z porad tych mogą skorzystać mieszkańcy Gminy Baruchowo nie tylko osoby uzależnione, ale każdy kto odczuwa potrzebę rozmowy i wsparcia.
 
Punkty konsultacyjne zorganizowane są w Środowiskowym Domu Samopomocy w Czarnem, w Hali Sportowej w Baruchowie oraz siedzibie Urzędu Gminy Baruchowo. Dyżury w punktach prowadzą psycholog i terapeuta uzależnień.
Informacje na temat dyżurów w punktach konsultacyjnych i możliwości skorzystania z pomocy
psychologicznej można uzyskać w Urzędzie Gminy Baruchowo - Pełnomocnik ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych Joanna Gawłowska oraz Zofia Stasiak Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baruchowie.

Nasi psychologowie życzliwie z Tobą porozmawiają
i pomogą ustalić
najlepsze i możliwe dla Ciebie rozwiązanie.

 
Zespół Interdyscyplinarny 
ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie


Zdecydowana większość przypadków zaobserwowanej przemocy w rodzinie ma związek z alkoholem. Pomaganie ofiarom przemocy  to element systemu rozwiązywania problemów alkoholowych i rzeczywistego wspierania rodziny w kryzysie. Inicjatywa powstania Zespołu Interdyscyplinarnego zrodziła się z potrzeby niesienia wszechstronnej pomocy przy współudziale specjalistów różnych dziedzin. Dotychczasowe działania, podejmowane w pojedynkę przez pracowników socjalnych, pedagogów, kuratorów, terapeutów, czy psychologów nie zawsze pozwalały na właściwe zareagowanie i rozwiązanie różnorodnych problemów z jakimi borykała się rodzina.
 

Celem Zespołu Interdyscyplinarnego jest ograniczenie zjawiska patologii społecznej poprzez wspólne działanie osób reprezentujących różne podmioty na terenie gminy Baruchowo zajmujące się problematyką dziecka i rodziny. Zwiększą one efektywność podejmowanych czynności interwencyjnych i pomocowych w momencie zaistnienia problemu. Prowadzić to ma do odtworzenia oraz wzmocnienia funkcji rodziny.

W skład Zespołu Interdyscyplinarnego wchodzą przedstawiciele podmiotów, którzy zajmują się pomocą rodzinie i mogą mieć wpływ na poprawę jej sytuacji. W skład zespołu wchodzą  pracownicy socjalni GOPS, funkcjonariusz policji, członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, kurator rodzinny ds. rodziny i nieletnich, pielęgniarka środowiskowa, ksiądz,  pedagog szkolny.

Skład zespołu nie jest stały i zależy od problemu występującego w rodzinie. Zespół  może być powołany na pisemny wniosek przedstawiciela  każdego podmiotu zajmującego się pomocą osobom i rodzinom, w sytuacji, kiedy dotychczas  podejmowane działania nie przynoszą oczekiwanych rezultatów.
Powołanie Zespół Interdyscyplinarny>>>

Zasady powoływania członków Zespołu>>>
Skład osobowy Zespołu>>>


 Niebieska Linia – Pogotowie dla ofiar przemocy

 Niebieska Linia – Pogotowie dla ofiar przemocy

 

Doświadczasz przemocy domowej i szukasz wsparcia w trudnej sytuacji?

 

Jesteś świadkiem rodzinnego dramatu i chcesz pomóc ofiarom?

Kujawsko-Pomorska Niebieska LiniaPOMARAŃCZOWA LINIA » 0 801 140 068

Dla rodziców pijących dzieci


Pomarańczowa Linia jest to ogólnopolska linia telefoniczna w zakresie informacji i konsultacji dla rodziców dzieci pijących alkohol i zażywających inne środki psychoaktywne (narkotyki, leki, itp.).

 Pomarańczowa Linia jest przede wszystkim formą wsparcia dla rodziców, obawiających się o bezpieczeństwo i zdrowie swoich dzieci; którzy czują się bezradni wobec faktu sięgania przez nastolatka po alkohol.

 Głównym celem programu jest wstępna konsultacja telefoniczna oraz pomoc w dotarciu do specjalistycznych placówek zajmujących się tego rodzaju problematyką. Ośrodek dysponuje ogólnopolską bazą danych dotyczącą leczenia uzależnień oraz miejsc pomocy dla osób dotkniętych problemem uzależnień.
Program jest realizowany we współpracy z Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Informacje i konsultacje – poniedziałek – piątek w godz. 14:00-20:00

 pod numerem telefonu 0 801 140 068.Rzecznik Praw Ofiar
 
Biuro rzecznika praw ofiar to jedyna taka placówka w kraju, prowadzona przez samorząd
województwa kujawsko – pomorskiego. Jej zadaniem jest niesienie pomocy prawnej oraz psychologicznej ofiarom przemocy w rodzinie i osobom pokrzywdzonym w wyniku przestępstw.

Biuro udziela pomocy prawnej w zakresie prawa rodzinnego, pomaga sporządzić wnioski i pozwy sądowe o alimenty, rozwód i separację, a także zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa. Podejmuje interwencje w instytucjach, z którymi muszą kontaktować się pokrzywdzeni, udziela ochrony socjalnej i propaguje Polską Kartę Praw Ofiary (dokument zawierający prawa przysługujące ofiarom przestępstw).
 
Funkcję rzecznika praw ofiar pełni Mariola Tuszyńska. Biuro ma swą stałą siedzibę w Toruniu, przy ul. Słowackiego 114 . Współpracujący z rzecznikiem prawnicy i psycholodzy dyżurują od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 17.00.
Z pomocy pracującego w biurze rzecznika praw ofiar prawnika można korzystać podczas regularnych dyżurów w przedstawicielstwach Urzędu Marszałkowskiego.
 
We Włocławku dyżury odbywają się w przedstawicielstwie Urzędu Marszałkowskiego, przy ul. Bechiego 2,  w czwarty wtorek każdego miesiąca w godzinach od 9.30 do 15.30.
 
Biuro rzecznika prowadzi również Kujawsko-Pomorską „Niebieską Linię” – Telefoniczne Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie. Na numer 0-800-154-030 można dzwonić codziennie w godzinach 17-22.
Konsultacje prawne i psychologiczne udzielane przez rzecznika praw ofiar i w ramach Kujawsko-Pomorskiej Niebieskiej Linii są bezpłatne
 
W szczególnie uzasadnionych przypadkach biuro rzecznika zapewnia bezpłatną pomoc adwokacką, finansowaną ze środków samorządu województwa.

 

Gminny Program Opieki nad Dzieckiem i Rodziną na lata 2010 - 2015
Rodzina jako podstawowa komórka społeczna pełni szereg funkcji, mających na celu zaspokojenie potrzeb ich członków. Rodzina, przede wszystkim warunkuje prawidłowy rozwój biologiczny i psychospołeczny dziecka, jest pierwszą instytucją wychowawczą, w której przebiega proces socjalizacji dzieci, kształtowanie ich osobowości oraz przygotowanie do przyszłych ról społecznych. Dlatego tak ważne jest zachowanie poprawnych relacji między jej członkami, właściwie przekazana wiedza o otaczającym świecie, wzory zachowań, system wartości, które wyniesione   z domu rzutują na dorosłe życie tych młodych ludzi.

 
Prawidłowemu funkcjonowaniu rodziny zagraża jednak wiele czynników, wśród nich zjawiska patologiczne, tj. alkoholizm, narkomania, przestępczość rodziców, przemoc w rodzinie. Występowanie tych zjawisk czyni rodzinę dysfunkcyjną, która nie potrafi sprostać obowiązkom względem dzieci i innym członkom rodziny oraz pomyślnie rozwiązać swoich problemów i sytuacji kryzysowych.
 
Mimo wysiłków społeczeństwa, sytuacja dzieci i rodziny w naszym kraju daleka jest od stanu zadawalającego. Niestety, występowanie zjawisk patologicznych dotyczy również gminy Baruchowo, gdzie odnotowuje się coraz więcej problemów dotyczących rodziny. Szansą na poprawę tego stanu rzeczy jest zbudowanie lokalnego systemu profilaktyki opieki nad dzieckiem i rodziną pod nazwą Gminny System Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną dla Gminy Baruchowo na lata 2010 2015, w ramach którego rodzina  będzie mogła liczyć na wszechstronną pomoc i wsparcie.Gminny Program Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Samorządy gminne, z racji dysponowania wiedzą o problemach swoich mieszkańców oraz o dostępnych zasobach uzyskały kompetencje do podejmowania działań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Dlatego samorząd gminny może przedsięwziąć środki zaradcze oraz naprawcze skierowane do społeczności lokalnej.
Działania te ujęte są w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Program adresowany jest do osób uzależnionych od alkoholu, ich rodzin, osób które doświadczają przemocy w rodzinie, ale również do dzieci i młodzieży szkolnej i ich rodziców.
 
Założeniem Programu jest zapobieganie powstawaniu nowych problemów alkoholowych, a w przypadku już istniejących, zmniejszenie rozmiarów oraz ulepszanie sposobów ich rozwiązywania.
Projekt Programu opracowuje Pełnomocnik Wójta we współpracy z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, następnie zatwierdzany jest przez Radę Gminy.
 
Gminny Program zawiera diagnozę i analizę problemów związanych z alkoholizmem i ryzykownym spożywaniem napojów alkoholowych i na podstawie tych danych opracowane cele, zadania oraz harmonogram planowanych wydatków na zadania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych.
 
Źródłem finansowania zadań ujętych w Programie są wpłaty z zezwoleń na sprzedaż alkoholu.
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 rok

 

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii


W ostatnich latach narkotyki stały się elementem kultury młodzieżowej. Ten rodzaj środków odurzających prowadzi do uzależnienia w krótkim czasie. Szczególnie dzieci i młodzież sięgają po narkotyki lub ostatnio „modne” dopalacze, często ze zwykłej ciekawości, dla „szpanu”, by zaistnieć w grupie albo zamanifestować własną wolę, kiedy rodzice próbują decydować za dziecko i narzucać mu swoje zdanie.

 

Sięgając po nie, młodzież próbuje często pokonać swoją nieśmiałość, oddalić lęki i przywrócić wiarę w siebie. Dzieje się tak dlatego, że używanie tych substancji powoduje zwolnienie przewodnictwa komórek nerwowych, co między innymi daje w efekcie subiektywne poczucie rozluźnienia i poprawienia nastroju.

 Używanie narkotyków dla poprawy samopoczucia było od wieków zjawiskiem powszechnym w wielu kulturach, ale właśnie w ostatnich latach obserwuje się gwałtowny wzrost ich spożycia.

 

Nadużywanie środków odurzających jest poważnym problemem nie tylko dla pojedynczych osób, ale i dla całego społeczeństwa. Narkomania niesie za sobą wielkie ryzyko dla zdrowia publicznego, szczególnie w kontekście chorób zakaźnych tj. HIV, żółtaczek typu B i C, infekcji przenoszonych drogą płciową, gruźlicy.

 

Aby zapobiegać powyższym zjawiskom należy dostarczać dzieciom i młodzieży jak najwięcej pozytywnych bodźców i umiejętnie kierować ich czasem wolnym. Poprzez wczesną edukację na temat uzależnień, należy uczulić młodych ludzi na niebezpieczeństwa jakie mogą pojawić się na skutek zażywania środków odurzających oraz zaproponować im ciekawe formy spędzania czasu wolnego.

 

Głównym celem Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii jest kształtowanie postaw prozdrowotnych oraz zapobieganie zjawiskom uzależnień

 

Program adresowany jest do:

 

- uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Baruchowie;

- osób uzależnionych od narkotyków;

- rodzin dzieci i osób dotkniętych problemem uzależnień;

- przedstawicieli instytucji i służb pracujących z osobami i rodzinami dotkniętymi problemem

uzależnień (pedagodzy, psycholodzy, nauczyciele, pracownicy socjalni, kuratorzy rodzinni i społeczni, policjanci, pracownicy służby zdrowia, duchowni);

- wszystkich mieszkańców Gminy Baruchowo.

 

Główne zadania Programu to:

1. Zapobieganie powstawaniu problemów związanych z uzależnieniem od narkotyków:

2. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób

uzależnionych, ich rodzin i osób zagrożonych uzależnieniem

3. Zapewnienie pomocy psychospołecznej rodzinom, w których występują problemy

narkomanii.

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2012.


Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
w Baruchowie
 
Skład Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:
Przewodnicząca - Zofia Stasiak
Członkowie: Halina Rykowska, Katarzyna Korpusińska, Kazimierz Koralewski, Gospodarowicz Małgorzata, Mechuła Halina, Wieczorek Krzysztof, Lenartowska Dorota, Okupnik Andrzej, Śmigielski Artur.
 
Zadaniem Komisji jest inicjowanie działań na rzecz kreowania właściwych postaw mieszkańców gminy wobec uzależnień i przemocy.
Na terenie gminy Baruchowo GKRPA działa już od 2003 roku, powołana zarządzeniem Wójta Gminy Baruchowo. W skład komisji wchodzą pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, pielęgniarka środowiskowa, funkcjonariusze policji, kurator sądowy, kurator społeczny, radni oraz pracownicy Urzędu Gminy. W ramach GKRPA działają 2 zespoły - ds. orzecznictwa oraz ds. kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych.  
 
GKRPA przyjmuje zgłoszenia o przypadkach nadużycia alkoholu i wzywa te osoby na rozmowę w celu motywowania do leczenia, jeżeli ich   zachowanie w związku z nadużywaniem alkoholu powoduje rozkład życia rodzinnego, demoralizację małoletnich, uchylanie się od pracy albo zakłócanie spokoju lub porządku publicznego.
 
Komisja kieruje osoby nadużywające alkohol do psychologa lub psychiatry o wydanie opinii o stopniu uzależnienia od alkoholu i wskazanie rodzaju zakładu leczniczego.
 
Ponadto Komisja podejmuje działania zmierzające do orzeczenia przez Sąd zastosowania wobec osoby uzależnionej od alkoholu lub narkotyków obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego.
Komisja wydaje opinie w sprawach zgodności lokalizacji i ilości punktów sprzedaży napojów alkoholowych z uchwałami Rady Gminy oraz kontroluje przestrzeganie zasad i warunków korzystania z zezwoleń.
Przy realizacji swoich zadań Komisja współpracuje z placówkami lecznictwa odwykowego, organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości, placówkami pomocy społecznej, kościołami i związkami wyznaniowymi oraz innymi podmiotami zajmującymi się problematyką z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi.
 
Nie bądźmy więc obojętnymi świadkami, korzystajmy z możliwości, jakie daje nam prawo, bez udziału społeczeństwa zadania Komisji nie będą mogły być w pełni realizowane bo w tym przypadku nawet najlepsze przepisy, najlepiej wyszkoleni urzędnicy i stróże prawa niewiele zdziałają przy zezwoleniu społeczeństwa na łamanie prawa czy braku reakcji.

 
Pełnomocnik Wójta
ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
 
Pełnomocnik Wójta ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych realizuje zadania w zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi, przemocy w rodzinie i narkomanii. A w szczególności:
-  podejmuje działania mające na celu promocję medialną trzeźwego stylu życia i właściwego rozwiązywania problemów alkoholowych,
- przeprowadza diagnozę i analizę problemów mieszkańców gminy i na podstawie tych danych zgodnie z potrzebami lokalnymi przygotowuje projekt Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
-  koordynuje wykonanie i realizuje poszczególne zadania ujęte w Gminnym Programie i współpracuje w tym zakresie z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- organizuje wsparcie dla rodzin uzależnionych od alkoholu, a w szczególności ochrony od przemocy w rodzinie
-  zapewnia mieszkańcom gminy bezpłatny dostęp do konsultacji i poradnictwa specjalisty - psychologa i terapeuty uzależnień,
- organizuje profilaktyczną działalność informacyjną i edukacyjną dla dzieci i młodzieży szkolnej,
- zapewnia realizację programów terapeutycznych dla osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków i dla osób współuzależnionych,
- zapewnia dostęp do programów profilaktycznych,
- tworzy system przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
- organizuje szkolenia dla członków GKRPA oraz osób zajmujących się rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz przemocy w rodzinie,
- współpracuje z GKRPA, Policją, NZOZ – em, Przychodnią Terapii Uzależnień od Alkoholu, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie oraz innymi podmiotami zajmującymi się problematyką uzależnień w zakresie organizowania wsparcia rodzinom dotkniętym problemem alkoholizmu i przemocy w rodzinie. 
Zakres obowiązków pełnomocnika>>>>


Akty prawne
 
  1. 1. Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
  2. 2. Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii
  3. 3. Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy
  4. 4. Krajowy Program przeciwdziałania Narkomanii
  5. 5. Krajowy Program Przeciwdziałaniu Przemocy
  6. 6. Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Linki

Ministerstwo Zdrowia

Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii

Krajowe Biuro ds. AIDS

MONAR

Polskie Towarzystwo zapobiegania Narkomanii

Wspólnota AA w Polsce

Sieć Pomocy Ofiarom Przestępstw

Rzecznik Praw Obywatelskich

Rzecznik Praw Dziecka

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Pełnomocnik Zarządu Województwa ds. Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom oraz HIV/AIDS
 

Przemoc w rodzinie jest przestępstwem ściganym z urzędu. To zamierzone i wykorzystujące przewagę sił, działanie skierowane przeciwko członkom rodziny, które narusza ich prawa i dobra osobiste, powodując cierpienie i szkody.
Osoby doznające przemocy w rodzinie mogą uzyskać pomoc i wsparcie dzwoniąc do Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie -  „Niebieska Linia”  801 12 00 02.
Specjaliści z Pogotowia udzielają porad i wsparcia osobom doznającym przemocy, pomagają znaleźć rozwiązania prawne do zastosowania w konkretnej sprawie, udzielają informacji o miejscach pomocy w najbliższej okolicy, podejmują interwencje poprzez bezpośredni kontakt z instytucjami. Ponadto potrafią pomóc, gdy sprawcami są osoby skazane już w przeszłości za przestępstwa związane z używaniem przemocy w rodzinie.
Pamiętaj! Nikt nie ma prawa Cię bić, ani krzywdzić w jakikolwiek sposób. Za przemoc zawsze odpowiedzialna jest osoba, która ją stosuje, a nie ty.
Osoby stosujące przemoc nie są bezkarne!

Teraz, jeśli osoba skazana za stosowanie przemocy, która ma warunkowo zawieszoną karę pozbawienia wolności lub jest na warunkowym zwolnieniu będzie ponownie stosować przemoc, sąd podejmie decyzję o wykonaniu kary pozbawienia wolności lub odwoła warunkowe zwolnienie.
Ponadto osoba krzywdzona ma prawo żądać od Policji, Prokuratury i Sądu ochrony przed dalszym krzywdzeniem poprzez izolowanie od siebie i swoich dzieci sprawcy przemocy w rodzinie. Nowe przepisy pozwalają na skuteczne stosowanie wobec osób dopuszczających się przestępstw przemocy w rodzinie nakazu opuszczenia mieszkania zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym oraz zakazu kontaktowania się i zbliżania do osoby pokrzywdzonej.
 

„Niebieska Linia” 801 12 00 02 - połączenie z telefonów stacjonarnych płatne tylko za pierwszy impuls, niezależnie od czasu trwania rozmowy. Telefon działa od poniedziałku do soboty w godz. 800 – 2200 oraz w niedzielę i święta w godz. 800 – 1600.W środy w godz. 1800 – 2200 dyżurują prawnicy, którzy udzielają porad prawnych. Dodatkowe dyżury prawne w poniedziałki i wtorki od godz. 1700 do 2100 pod numerem 22 666 28 50 (połączenie pełnopłatne)

 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej www.niebieskalinia.info lub pisząc e-maila niebieskalinia@niebieskalinia.info

 
Pamiętaj!
Przemoc nie skończy się sama. Na świecie jest wiele osób, które uwolniły się z destrukcyjnych związków i przestały doznawać przemocy. Ty także możesz być jedną z nich. 

 

Wyszukiwarka

Kalendarium imprez

Ostatnio dodane:

 

Jubileusz 100-lecia działalności OSP Kłotno

zobacz więcej...

IV Familijny Rajd Roverowy z Zieloną Kolejką

zobacz więcej...

Piknik Rodzinny 2016

zobacz więcej...

Powiatowy Wieczór dla Ludzi Złotej Jesieni

zobacz więcej...

XXIV Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

zobacz więcej...

Galeria

Gmina Baruchowo, Baruchowo 54, 87-821 Baruchowo,  tel: 54 284 56 11, 284 56 82,    fax: 54 284 58 48,   email: gmina@baruchowo.pl
Copyright © Baruchowo.pl

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij